تبلیغات
آیپاک

همایت از ما
لوگو در برابر لوگو

مطلب حاضر ، متن سخنرانی است که در هفتم اسفندماه 1378 در تالار میرزای
شیرازی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران عرضه شد به منظور بررسی
متنی که با نام پروتک لهای بزرگان یهو دشهرت فراوان یافته است.
مطلب حاضر ، متن سخنرانی است که در هفتم اسفندماه 1378 در تالار میرزای
شیرازی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران عرضه شد به منظور بررسی
متنی که با نام پروتک لهای بزرگان یهو دشهرت فراوان یافته است.
متنی که با عنوان پروتکل های بزرگان یهود یا پروتک لهای بزرگان خردمند صهیو ن
یا عناوینی شبیه به این ، هم در غرب و هم در کشورهای اسلامی شهرت فراوان دارد،
قطعاً یک متن جعلی است . این امر را تحقیقات مورخین به اثبات رسانیده است . درباره
علل جعل این متن و تأثیرات آن به سود زرسالاری یهودی و فضای سیاسی که این متن
در درون آن جعل و به شکل گسترده توزیع شد، توضیح خواهم داد.
پروتک لها عبارت است از گزارشی در 24 بند، که در برخی چاپ های آن به 27 بند
( و بیشتر نیز رسیده، که گویا در زمان اولین کنگره صهیونیس ت ها در بال سویس ( 1897
از سوی سران یهود به شرک ت کنندگان داده شد و در آن استراتژی و تاکتیک های
یهودیان برای تسخیر جهان به شکلی کاملاً آشکار و بی پروا عرضه شده است . پروتک لها
اولین بار در سال 1903 در روسیه در روزنامه زنامیا چاپ شد و دو سال بعد متن
مفصل تری از آن به چاپ رسید . این م تن به سرعت به زبان های آلمانی، فرانسه، انگلیسی
و سایر زبان های اروپایی ترجمه شد و شهرت فراوان یافت.
1921 است . در فضای - اقبال گسترده به پروتک له ا به ویژه در سال های 1919
سیاسی و روانی پس از جنگ ا  ول جهانی و انقلاب 1917 روسیه، مردم به شدت جذب
این رساله شدند . این جاذبه البته علل عینی داشت زیرا در طول جنگ نقش کانون های
جنگ افروز یهودی و مجتمع های تسلیحاتی متعلق به ایشان، مانند ویکرز - آرمسترانگ،
چرا پروتک لهای بزرگان یهود جعلی است؟
2
برای افکار عمومی اروپا تا حدودی روشن شده بود . از سوی دیگر، این رساله را
مخالفان بلشویک ها به وسعت توزیع کردند تا انقلا ب بلشویکی را به عنوان یک توطئه
یهودی مطرح کنند . جالب است بدانیم که در بریتانیا و کشورهای انگلیس ی زبان
بزرگ ترین مبلغ پروتک لها روزنامه تایمز لندن بود که از بدو پیدایش پیوندهای بسیار
نزدیک با زرسالاران یهودی، و به ویژه خاندان روچیلد، داشت تا بدان حد که در د وران
جنگ فرانسه و پروس، مردم فرانسه تایمز لندن را به عنوان ارگان روچیلدها می شناختند.
تایمز در مه 1920 متن کامل پروتک لها را به چاپ رسانید و روزنامه دیلی اکسپر س
نیز، که به همین کانون تعلق داشت، آن را چاپ کرد و این جمله را تیتر بزرگ صفحه
ا  ول خود قرار داد : <راز بزرگ حییم [وایزمن] بزرگ>. و عجیب تر اینجاست که سِر
وینستون چرچیل به عنوان وزیر جنگ بریتانیا در همین زمان اعلام کرد که انقلاب
بلشویکی روسیه <توطئه جهانی از سوی یهودیان جهانوطن است برای نابود کردن و
فروپاشی امپراتوری بریتانیا >. در زمینه وابستگی وینستون چرچیل به زرسالاری یهودی
کمترین تردیدی نیست و می دانیم که چرچیل در طول زندگی طولانی اش هماره
سرسخت ترین مدافع صهیونیست ها بوده و در تأسیس دولت اسرائیل نقش اصلی داشته
است. این پیوند فقط به خود چرچیل محدود نیست و از آغاز تاریخ خاندان چرچیل
شروع می شود. بنیانگذار این خاندان ژنرال جان چرچیل، دوک ا  ول مارلبورو، است که
فرمانده کل ارتش بریتانیا بود و از طریق ساخت و پاخت با دلالان یهودی و دریافت
رشوه و پورسانت از سِر سولومون مدینای یهودی، پیمانکار بزرگ دربار و ارتش
انگلیس، ثروت خاندان چرچیل را پایه گذارد و از جمله ک اخ بلنهایم را ساخت . تنها
موردی که می شناسیم که سِر وینستون چرچیل در طول زندگی اش علیه یهودیان سخن
گفته، همین یک مورد و در فضای انتشار پروتک لها در انگلیس است . بعداً، کار تایمز و
چرچیل را روس های سفید ادامه دادند یعنی مخالفین انقلاب روسیه که به اروپا و
آمریکا پناهنده شده بودند . آن ها پس از شکست نهایی از بلشویک ها در جبهه های جنگ
روسیه، به تکثیر وسیع پروتک لها در غرب پرداختند با این هدف که انقلاب روسیه را
توطئه یهودیان معرفی کنند.
عجیب تر اینجاست که جعلی بودن این متن نیز اولین بار به وسیله همان روزنامه
تایمز و همان کانون مطرح شد . در سال 1921 ، برای اولین بار، فیلیپ گریوز در
روزنامه تایمز لندن جعلی بودن پروتک له ا را مطرح کرد و شباه ت های فراوان
پروتک لها را با طنزی که یک فرانسوی به نام موریس ژولی علیه ناپلئون سوم و
سیاست های دسیسه آمیز جهانی او نوشته و در سال 1864 با عنوان مکالمه ماکیاولی و
منتسکیو چاپ شده، نشان داد . نام فیلیپ گریوز برای مورخین ایرانی آشناست زیرا وی
چرا پروتک لهای بزرگان یهود جعلی است؟
3
نویسنده زندگینامه سرلشکر سِر پرسی کاکس، کارگزار نامدار استعمار انگلیس در ایران
و خلیج فارس، است . بعدها، محققین روی پروتک لها کار کردند و سرانجام ولاد یمیر
برتسف، مورخ روس، به طور متقن ثابت کرد که پروتک له ا جعل سازمان اطلاعاتی
روسیه تزاری (اوخرانا یا اوخرانکا) است که بر اساس کتاب موریس ژولی و رمان
تخیلی هرمن گودشه (چاپ 1868 ) و منابع دیگر صورت گرفته است . جاعل ظاهراً یک
فرانسوی بوده که به عنوان جاسوس برای اوخرانا کار می کرده و نامش در دست نیست .
رؤسای اوخرانا متن پروتک لها را به نیکلای د  وم (آخرین تزار روسیه) عرضه می کنند و
وی در حاشیه گزارش ایشان می نویسد: <نباید از امر حق با روش های غیراخلاقی دفاع
کرد.> یعنی تزار به سادگی متوجه جعلی بودن متن می شود و این امر به دلیل صراحت
عجیب و محتوای بسیار خامی است که در متن وجود دارد که انسان را از این همه
ناشی گری به حیرت می اندازد.
بنابراین، ماجرای انتشار پروتک لها ماجرای ساد ه ای نیست و اصولا یکی از پدید ه های
عجیب دو قرن اخیر بسیاری از این نوع کتا ب ها و رسال ه هاست که علیه ”یهودیت “ یا
”فراماسونری“ و غیره منتشر م ی شود و در پس آن، چنانکه در ماجرای پروتک لها دیدیم،
دست همین کانو ن ها مشهود اس ت : آثاری که به شکلی وه م آلود و غیر عقلایی توطئه
یهودیان و ماسو ن ها را مطرح م ی کنند به نحوی که در نهایت فرد ب ی نظر و محقق و دارای
روحیه انتقادی را به نفی هر گونه توطئه برسانند و این باور را رواج دهند که اعتقاد به
توطئه نوعی بیماری روانی و توهم اس ت . به اعتقاد من، این روش در ایران نیز ب ه کار
گرفته شده و تأثیرات روانی و سیاسی ج  دی و عمیق خود را بر جای گذارده است.
اولین تردید در من نسبت به اصالت پروتک لها در زمانی ایجاد شد که برای بار ا  ول
متن پروتک لها را دیدم . واقعاً به دلم نچسبید و احساس کردم که هیچ فرد عاقلی چنین
صریح و پوست کنده نقشه های خود را مطرح نمی کند. بالاخره، این توطئ ه گران باید
انسان های محیل و پخته ای باشند و نباید اینطور دست خود را رو کنند و سند به دست
دشمن بدهند . در تحقیقات ده ساله اخیر خود این مسئله را پیگیری کردم و به جد به
این نظر رسیدم که جعل و انتشار پروتک لها با اهداف معینی صورت گرفته که امروزه
کاملاً قابل شناسایی و تبیین است و از یک برنامه ریزی و نقشه هوشمندانه حکایت
می کند از آن نوع که ما به عنوان توطئه می شناسیم. اصولا تعریف من از توطئه این اس ت :
برنامه ریزی از سوی یک کانون برای تاثیرگذاری بر فرایندها و تحولات اجتماعی و
سیاسی به ضرر دیگران و با رو ش های معینی که به روش های توطئ ه آمیز معروف شده
(مانند نفوذ و ترور و تخر یب و خدعه و جعل و غیره و غیر ه ). این اقدام از سوی فرد یا
گروهی که قربانی آن م ی شوند توطئه نام م ی گیرد در حال ی که طراحان آن را برنام ه ریزی
چرا پروتک لهای بزرگان یهود جعلی است؟
4
و دانش م ی دانند. واقعاً توطئه گری دانش است و از زمان جن گ های صلیبی به این طرف،
و به ویژه از قرن شانزدهم میلادی به بعد، یعنی از زمان شروع تکاپوهای استعماری، این
دانش در غرب بسیار پیشرفته و بغرنج شده است.
روشن است که در جهان سیاست واقعیتی به نام توطئه وجود دارد . یکی از بهترین
روش ها برای قلب این واقعیت این است که پرچمدار افشای آن شوید و بخشی از
حقیقت را بیان کنید ولی ب ه شکل نامعقول و غیرقابل دفاع . این دفاع در نهایت منجر
می شود به این که مردم از پذیرش این واقعیت سرخورده شوند . این روش یکی از
مهم ترین تاکتیک ها در جنگ روانی است که نمونه بارز آن را در ترویج انگلوفوبیا
می توان دید یعنی اشاعه ترس از انگلیس و نسبت دادن همه چیز به تو طئه انگلیسی ها .
یعنی افرادی همه چیز را به شکل بیمارگونه و به قول معروف ”دایی جان ناپلئونی “ به
انگلیسی ها نسبت می دهند و در نهایت موجی ایجاد می شود و از درون آن کسانی پدید
می شوند که غیرعقلایی بودن این برخورد را م ی فهمند و به ضد آن م ی رسند یعنی به
این نتیجه می رسند که هیچ نوع توطئ ه ای وجود نداشته است. به عبارت دیگر، از یک
مطلق به مطلق دیگر م ی رسند. بنابراین، این گونه اشاعه توه م های توطئه چون بنیان
عقلانی ج  دی و قابل دفاع ندارد بهترین روش است برای لوث کردن واقعیت های بغرنج
تاریخی. این روش در جامعه امواج کا ذب و پوچ و بسیار شکننده ایجاد می کند که در
نهایت به نوعی آنتی پاتی علیه این گونه مفاهیم می انجامد. در تحول روانشناسی بیست و
دو ساله بعد از انقلاب تأثیرات مخرب این روش را شاهد بوده ایم . زمانی برخی از
حوادث را به آمریکا یا صهیونیست ها نسبت می دادیم و البته د ر فضای اوایل انقلاب، که
مردم فشار و ستم حکومت پهلوی و نفوذ مخرب اربابان غربی آن را کاملاً به یاد داشتند،
صرف این ادعاها قانع کننده بود و احتیاج به استدلال نظری قوی نداشت . یعنی جامعه
در مجموع می پذیرفت که مثلاً پیوندهای آمریکایی فلان رجل سیاسی یا فرهنگی
پهلوی بر وطن فروش بودن آن فرد دلالت دارد . ولی در نهایت با دگرگونی ساختاری در
جامعه ما و از جمله پیدایش نسل جدید، دیگر این روش کاربرد ندارد و در برخی
موارد به ضد خود بدل می شود. اکنون برای نسل جوان کفایت نم ی کند که بگویید شاه
آمریکایی بود . می پرسد مگر آمریکایی بودن چه ایرادی دارد؟ او حق دارد زیرا ذهنیت
سیاسی نسل جوان امروز همان ذهنیت نسل ما نیست که در دهه 1340 شاهد مبارزات
مردم زیر ستم جهان علیه امپریالیسم آمریکا بود . برای این نسل گفتمان جدیدی مطرح
است. او سرنوشت برخی کشورهای دست نشانده آمریکا، مانند تایوان و ک ره جنوبی، را
می بیند که در یک دهه اخیر هم رسانه های جهانی و هم برخی از متفکرین و اساتید
دانشگاه ما و حتی گروهی از مسئولان اجرایی ما آن را ب ه عنوان موف قترین مد ل توسعه
چرا پروتک لهای بزرگان یهود جعلی است؟
5
مطرح کرده و حتی از آن ها تقلید کرده اند و در مقابل مدل شکست خورده انقلاب های
ضدآمریکایی مانند ویتنام و کره شمالی را مشاهده می کنند. لذا، مطرح کردن نامعقول و
دفاع بد و فاقد بنیان های متقن فکری و نظری نتایج بسیار مخربی در روانشناسی سیاسی
جامعه بر جای می گذارد.
به جد معتقدم که کانون های زرسالار غربی و در قلب ایشان زرسالاران یهودی در
جعل و ترویج و اشتهار پروتک لها نقش اصلی را داشتند . زیرا متونی وجود دارند که هم
معتبرند و هم همان موارد مندرج در پروتک لها را به اثبات م ی رسانند ولی هیچگاه
اشتهار نیافتند و امروزه نسخ آن ها کمیاب یا حتی نایاب است . از میان این گونه کتاب ها
تنها پروتک لها اشتهار جهانی و بسیار عجیبی یافت زیرا متنی کاملاً مجعول و لذا
غیرقابل دفاع بود و در نهایت محقق را به بی اعتمادی به این گونه متون می رسانید .
مهم ترین متنی که هم طرح های توطئه آمیز زرسالاری یهودی را ثابت می کند و هم کاملاً
قابل دفاع است کتابی است به نام کتاب کاها ل. کاهال نام سازمان های محلی یهودیان
روسیه بود . فردی یهودی به نام یاکوب برافمن در 34 سالگی مسیحی شد و برای کنترل
نامه ها و متون عبری و ییدیش به خدمت دولت روسیه درآمد . او پس از مدتی، در سال
1869 ، کتاب کاهال را منتشر کرد . کتاب فوق مشتمل بر اسناد مفصل درونی سازمان
یهودیان روسیه است که به روسی ترجمه شده . برافمن در مقدمه خود بر این اسناد
سازمان کاهال، یعنی سازمان محلی یهودیان روسیه و شرق اروپا، و آلیانس اسرائیلی، که
مقر آن در فرانسه بود و در آن زمان تنها سازمان جهانی یهودیان ب ه شمار می رفت، را
به عنوان شبکه هایی معرفی م ی کند که مجری طرح های رهبران یهودی غرب هستند .
برافمن در مقدمه خود بر این کتاب حجیم دو جلدی این نظریه را مطرح ساخت که
جوامع یهودی درواقع با حفظ ساختارهای سری درونی خود، با استقرار خویش در
سرزمین های مختلف دولتی در درون دولت تشکیل می دهند با هدف استثمار سکنه آن
سرزمین و سلطه بر آنان . اسناد چاپ شده نیز ادعای برافمن را ثابت می کند و نشان
می دهد که زرسالاران یهودی غرب برای سلطه بر جوامع میزبان یهودیان چگونه از
سازمان های محلی آن ها استفاده می کنند. کتاب کاها ل در دهه 1870 چندین بار به
زبان های روسی، آلمانی، فرانسه و لهستانی منتشر شد و تاثیرات عمیقی بر جای نهاد و
به یکی از منابع مهم آشنایی محققین با ساختارهای سری جوامع یهودی و آداب و سنن
آنها بدل گردید . اصالت کتاب کاها ل مورد تردید هیچ محققی نیست و حتی
دایر ةالمعارف یهود نیز به صحت اسناد مندرج در آن اذعان دارد و می نویسد: <هر چند
برافمن [از سوی یهودیان ] به جعل متهم شد ولی درواقع کتاب او ترجمه کاملا دقیق
اسناد است و یکی از منابع تاریخی پژوهشگران برای آشنایی با زندگی درونی یهودیان
چرا پروتک لهای بزرگان یهود جعلی است؟
6
روسیه در سده نوزدهم به شمار می رود.> ولی ما می بینیم که کتاب کاهال را با این همه
اهمیت حتی خواص و محققان نیز کمتر می شناسند ولی پروتک لها این همه شهرت و
معروفیت می یابد.طبقه بندی: صهیونیسم، رژیم صهیونیستی،
[ یکشنبه 1390/09/27 ] [ 10:23 ب.ظ ] [ دلی منتظر ظهور ]
درباره وبلاگ

آمار سایت
لوگوی همکاران
خبرنگار ضد ماسون

جهاد نرم افزاری


مجمع تحقیقاتی جهاد اسلامی

کلیک کنید